نویسنده: farjouddpt

انجمن استئوپاتی ایران ( IrOA )

انجمن استئوپاتی ایران ( IrOA )عضو پیوسته انجمن بین المللی استئوپاتی International Osteopathic Association (IOA) می باشد.

dpt-in-india

DPT in India

Nowruz Mobarak ,dr.ali irani

May Everyday Of This New Year Glow With New Cheer & Happiness For All the Physiotherapists of Iran . May God Give Youll a Healing Hand. N🎉 Prof.Ali Irani

سایت های مفید در فیزیوتراپی

‏www.alavipt.com ‏www.tavanafzapt.com ‏www.rahaptclinic.com ‏www.sepehranclinic.com ‏www.sepah-pt.com ‏www.bornagar-pt.com ‏www.doctorjanpour.com ‏www.sogandpt.com ‏www.medicoteb.com ‏www.kneejoint.ir ‏www.sabalanpt.com ‏www.tanasapt.com ‏www.anklefoot.ir ‏www.shafa-pt.com www.iranparspt.com www.niloufarnikpeypt.com

dr ali irani

dr.ali rani

dr ali irani