روز: اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

انجمن استئوپاتی ایران ( IrOA )

انجمن استئوپاتی ایران ( IrOA )عضو پیوسته انجمن بین المللی استئوپاتی International Osteopathic Association (IOA) می باشد.